Hello, I'm M. Balázs ,

Reaction time: within a day

Response rate: -

Rentals: 69

Age: 42

Phone: XX XXX XX82